Geografie

AȘEZARE

Comuna Dumitrești este așezată pe cursul mediu al râului Râmnicu Sărat, într-o depresiune subcarpatică care poartă acelaşi nume,  situată în zona de sud a județului Vrancea la hotarul cu județul Buzău.

Comunele învecinate sunt: Chiojdeni la nord-est; Gura Caliței la nord ; la est comuna Bordesti, iar la sud, sud-vest comuna Buda, județul Buzău. Toate aceste comune au aparținut fostului judet Râmnicu Sărat, iar o parte din ele au fost sub administratia “Plăsii Dumitresti”, (numită în sec. al XIX-lea Plaiul Râmnicului) lor adăugânduli-se și comunele Jitia, Vintileasca și Bisoca în nord, Plesești; Dănulești, precum și Valea Sălciei în sud, acestea aparținând acum județului Buzău.

MEDIUL NATURAL

RELIEFUL

Altitudinile maxime absolute ce mărginesc depresiunea Dumitrești sunt înregistrate în Dealul Roșu ( 944 m ), Dealul Garbova (979 m) valori înregistrate în exteriorul limitei administrative a comunei, iar în partea estica , in cadrul comunei , Dealul Căpățânii (592 m)

Densitatea fragmentării ajunge la valori de 0,6 – 0,7 km/kmp. Pantele au valori ce se micșorează dinspre munte spre câmpie în general de 20 -25, pe alocuri însă la valori mult mai mari.

Văile principale sunt Râmnicul Sărat și Motnăul ce au sculptat relieful comunei, adâncindu-se cu până la 400 m față de interfluvii. La confluența cu Motnăul albia majoră are o lățime apreciabilă, de cca 250 m și o altitudine maximă de 290 m.

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este ocupată de păduri, pășuni și fânețe. Alunecările de teren sunt la tot pasul, în diverse stadii datorită prezenței argilelor, rocice în prezența apei devin plastice și alunecă pe suprafețele în pantă. Acest fenomen a fost încurajat și de restrângerea suprafețelor forestiere precum și de pășunatul excesiv.

CLIMA

Este una specifică zonelor de deal, deschiderea depresiunii spre est face ca influențele continentale să fie predominante. Relieful influiențează prezența unui topoclimat specific prin altitudinile prezente, orientarea versanților și configurarea locală.

Valea Motnăului se constituie într-un factor canalizator al aerului vestic făcându-și simțită prezența foehnul, un vânt calduț ce bate la sfârșitul iernii și primăvara, determinând topirea rapidă a zăpezii.

Precipitațiile din timpul verii au în cea mai mare parte caracter de aversă determinând apariția procesului de pluviodenudare și favorizând apariția viiturilor pe râurile Râmnicul Sărat și Motnău cu principalii lor afluenți.

Pantele cu expunere sudică și estică sunt bine însorite, durata de strălucire a soarelui fiind de cca. 1800 ore pe an. Temperatura medie anuală este de 8° C. Cantitatea medie multianuală (1981 – 1996) este de 501,9 mm la stația RM. Sărat și de 541,77 la stația Bisoca, cele mai apropiate de Dumitrești.

Agresivitatea pluvială și eficiența maximă asupra orientării proceselor morfodinamice actuale înregistrează pentru stația Bisoca valorile maxime în lunile mai, august, octombrie, și în lunile iunie – iulie la stația Râmnicul Sărat. Maximul pluviometric înregistrat toamna, în luna octombrie, se caracterizează prin precipitații de lungă durată, favorizând declanșarea alunecărilor de teren.

HIDROGRAFIA

Localitatea Dumitrești se găsește din punct de vedere hidrografic în bazinele râurilor Râmnicul Sărat și Râmna, care aparțin la rândul lor la bazinul hidrografic al Siretului.

Principalul râu ce drenează localitatea Dumitrești este râul Râmnicul Sărat ce își are izvoarele în apropierea vârfului Furu Mare (1415m).

Debitul mediu multianual este de 3 mc/s. Al doilea râu al comunei este Motnăul cu o lungime de 18 km și o suprafață a bazinului hidrografic de 65 kmp.

Râul Râmnicul Sărat are o salinitate mare , de cca 40 % (sursa fiind Dealul Sării pe lângă care trece)

Lacurile naturale sunt puține la număr, au dimensiuni mici și se alimentează din izvoare și precipitații.

Lacurile antropice sunt reprezentate de lacurile realizate pe râul motnău, în spatele bazinelor de regularizare a debitelor.

În trecutul apropiat existau două lacuri de acumulare pe râul Motnău și Râmnic, în apropierea confluenței acestora cu scopul de utilizare a apei pentru obținere de energie electrică, însă datorită colmatării rapide cu aluviuni aduse de cele două râuri investiția a fost abandonată.

Apa freatică este situată la diverse adâncimi și prezintă oscilații ale nivelului ceea ce favorizează procesele de degradare a terenurilor din acest bazin.

VEGETAȚIA

Trăsăturile acestora sunt date de caracteristicile climei, altitudine, latitudine și longitudine. Fiind o depresiune din interiorul subcarpaților, aici este caracteristic etajul pădurilor de foioase. În Enciclopedia Geografică a României, pentru zona sud-estică a comunei nu sunt menționate decât pădurile de fag în amestec cu carpenul, culturi agricole și pajiști secundare, precum și vegetatia de luncă în lunca Râmnicului Sărat. În realitate varietatea speciilor de arbori este mult mai mare. De exemplu în zona Dealului Căpățânii si în împrejurimi nu există sectoare alcătuite numai din fag ți carpen sau numai dintr-o singură specie de arbori, ci un amestec de specii foarte variate. Alături de fag ți carpen se mai întâlnesc și alte specii ca plopul, stejarul, teiul, ulmul, arțarul, jugastrul sau frasinul. Alături de acestea au pătruns și s-au adaptat si câteva specii submediteraneene ca scumpia și mojdreanul. În partea nordică și nord-vestică a comunei, datorită reliefului mai înalt (peste 900 m. În Dealul Roșu si Gârbova ) vegetația se schimbă simțitor aici fiind prezente pădurile de fag în amestec cu rășinoase (brad, pin, molid ) alături de care se întâlnesc și alte specii de foioase. Vegetatia de luncă este prezentă, dar săracă în specii datorită faptului că apa râului Râmnicu Sărat conține o mare cantitate de sare după cum o arată și numele, exceptie făcând Motnăul , râu cu apă dulce și unde specia predominantă este arinul.

FAUNA

Elementele faunei s-au asociat în complexe care ocupă terenurile corespunzătoare din punct de vedere al condițiilor climatice, proprietăților solului și particularității învelișului vegetal. Aceste complexe ale faunei au o repartiție în altitudine corespunzătoare, în general, repartiției vegetației. Pe teritoriul comunei există numeroase specii de animale, unele dintre ele pătrunzând aici din silvostepă, printre acestea numărându-se iepurele si popândăul.

S-ar putea să-ți placă și